กองบุญคุณธรรมวัดสะเดารัตนาราม

จาก wiki.surinsanghasociety
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • เว็บไซด์[1]กองบุญคุณธรรมครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง กองบุญคุณธรรมวันละบาทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๕ สมาชิกทำบุญรายปี ปีละ ๓๖๕ บาท หรือ วันละบาท ดำเนินการตามแนวคิดสวัสดิการชุมชน ตั้งชื่อล้อกันกับกองบุญคุณธรรมสวัสดิการชุมชนตำบลในจังหวัดสุรินทร์ และการประชาสัมพันธ์ชื่อสถานีวิทยุทุ่งมนสว่างกลางใจ(ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง)

กองบุญเพื่อพัฒนาวัด ชุมชน สังคม และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ หมายถึง กองบุญคุณธรรม เดือนละ ๑๐๐ บาท ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สมาชิกทำบุญรายเดือน เดือนละ ๑๐๐ บาท สามารถทำบุญรายเดือน หลายเดือน หรือรายปี แต่รวมแล้วเท่ากับ ๑,๒๐๐ บาทต่อปี ดำเนินการตามแนวคิดสวัสดิการชุมชน แต่ต่างจากวันละบาทตรงเพิ่มเป็นเดือนละ ๑๐๐ บาท ผสมแนวทางการจัดสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการเพื่อราษฎรไทยจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายหลักเบื้องต้นคือเจ้าภาพอุปถัมภ์วัด ตั้งชื่อล้อกันกับการรณรงค์ลดปัญหาความเหลี่อมล้ำทางสังคม

กองบุญผูกญาติช่วยกันอย่างบูรณาการแบบใหม่ หมายถึง กองบุญคุณธรรมช่วยงานศพละสิบบาท ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกทำบุญช่วยงานศพ ศพละ ๑๐ บาท ดำเนินการตามแนวคิดฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้การช่วยเหลือกันตามจำนวนสมาชิก

กองบุญไม่ทอดทิ้งกัน ฝึกออมเงินช่วยเหลือกัน เกื้อกูลกัน หมายถึง กองบุญคุณธรรมเดือนละสองร้อย ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ มกราคม ๒๕๖๒ สมาชิกทำบุญรายเดือน เดือนละ ๒๐๐ บาท สามารถทำบุญรายเดือน หลายเดือน หรือรายปี แต่รวมแล้วเท่ากับ ๒,๔๐๐ บาทต่อปี ดำเนินการตามแนวคิดสวัสดิการชุมชน แต่ต่างจากเดือนละ ๑๐๐ บาทเพิ่มเป็นเดือนละ ๒๐๐ บาท ปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนของกองบุญเพื่อพัฒนาวัด ชุมชน สังคม และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สำหรับการรับสมาชิกอายุมากและมีโรคประจำตัว ตั้งชื่อล้อกันกับการรณรงค์ให้สังคมไม่ทอดทิ้งกัน

แนวคิดสวัสดิการชุมชน หมายถึง สมาชิกกองบุญคุณธรรมดำเนินการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รับประโยชน์ที่มากกว่าเงินและมากกว่าที่ได้รับเฉพาะงานศพ เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้านสติปัญญา พลังชุมชน วัฒนธรรมชุมชน คุณธรรม ความสุขแบบองค์รวมของชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชน สิ่งแวดล้อมชุมชน สำหรับประโยชน์ที่เป็นเงินในการได้รับงานศพจะรับการช่วยเหลือตามระยะอายุการเป็นสมาชิก หรือรับตามขั้นบันได การดำเนินการสวัสดิการชุมชนยึดพื้นที่ชุมชน วัฒนธรรม เป็นสำคัญ สามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับพื้นที่ เหตุการณ์ต่าง ๆ และการคงดำรงอยู่ได้

  • 1คำนิยาม 4 กอง1.jpg
  • 2แต่ละอายุ ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองบุญคุณธรรม-page-001 (1).jpg
  • 3กองบุญครอบครัวอบอุ่น ปัจจุบัน 2563.jpg
  • 4กองบุญเพื่อพัฒนาวัด ปัจจุบัน 2563.jpg
  • 5กองบุญไม่ทอดทิ้งกัน ชุมชนช่วยเหลือกัน เกื้อกูลกัน 2563.jpg
  • 6ศพละ10 บาท ใหม่สุด ๆ 2563.jpg
  • 6ศพละ10 บาท ใหม่สุด ๆ 2563 2.jpg